नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय ,
पूर्वाञ्चल, धनकुटा


स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालय सचिव पदपदपूर्ती

नेपाल सरकार
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं
कर्मचारी सेवा करारमा लिने सूचना
(सूचना प्रकाशन मिति २०७१।४।२९)
 
स्थानीय शान्ति समितिको लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् को मिति २०७१।४।१३ को निर्णयानुसार स्वीकृत तपसिल बमोजिमको अस्थायी पदमा आगामी २०७२ साल असार मसान्त सम्मका लागि कर्मचारीको सेवा आवश्यक भएकोले सो पदको सेवा करारमा लिनको लागि तपसिल बमोजिमको योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकबाट रु. १०।– को टिकट टाँसी वैयक्तिक विवरण (Bio-Data) सहित यस कार्यालयमा यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिन भित्र निवेदन पेश गर्न दरखास्त आव्हान गरिएको छ । 
 
१. पदः शाखा अधिकृत (कार्यालय सचिव) 
२. पद संख्याः ७५  
            पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र – १६ 
                मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र – १९ 
                 पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र – १६ 
                 मध्य–पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र – १५ 
                 सुदूर–पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र – ९ 
३. दरखास्त दिने स्थानः  सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय ।  
४. काम गर्नुपर्ने जिल्लाः सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय मातहतको कुनै पनि जिल्ला । 
५. गर्नुपर्ने कामः स्थानीय शान्ति समितिको कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु, २०६५ मा उल्लिखित कार्यहरु । 
६. न्यूनतम शैक्षिक योग्यताः मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक वा सो सरह उत्तिर्ण गरेको । 
७. उमेरः २१ बर्ष पूरा भई पुरुषको हकमा ३५ बर्ष र महिलाको हकमा ४० बर्ष ननाघेको । 
८. आवश्यक कागजपत्र र छनौट प्रक्रियाः निवेदन साथ निवेदकबाट हस्ताक्षरित वैयक्तिक विवरण (Bio-Data) र त्यसमा उल्लिखित आफुले प्राप्त गरेका शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, लब्धांकपत्र, चारित्रिक प्रमाणपत्र, तालिम वा कार्य अनुभव सम्बन्धी कागजपत्र तथा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको एक-एक प्रति प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्ने छ । साथै निवेदनसाथ आफु काम गर्न इच्छुक रहेको सम्बन्धित क्षेत्र भित्रका कम्तिमा ३ वटा जिल्लाको नाम प्राथमिकताक्रम अनुसार उल्लेख गर्नु पर्नेछ । निवेदनसाथ पेश भएको व्यक्तिगत विवरणमा उल्लिखित शैक्षिक योग्यता र अनुभवको मूल्यांकन र अन्तरवार्ताको आधारमा कर्मचारीको छनौट हुनेछ । छनौट भएका उम्मेदवारको निवेदनसाथ पेश भएको आफु काम गर्न इच्छुक जिल्लाको प्राथमिकताक्रम र प्राप्तांकको आधारमा उम्मेदवारले काम गर्ने जिल्ला तोकिनेछ । 
९.  अन्तरवार्ता हुने मितिः दरखास्त दिने अन्तिम दिनमा सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले जानकारी गराउनेछ ।  
१०. उम्मेदवार शारीरिक तथा मानसिक रुपमा स्वस्थ भएको हुनुपर्नेछ । 
११. तलब सुविधाः छनौट भई सेवा करार सम्झौता गरिएका उम्मेदवारले नेपाल प्रशासन सेवाका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको अधिकृत कर्मचारीले पाए सरह न्यूनतम तलबमान मात्र प्राप्त गर्नेछ । सो बाहेक निजले कुनै किसिमको थप भत्ता, सुविधा वा सहुलियत पाउने छैन । तर मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिई सरकारी काममा भ्रमण गर्दा नियमानुसार भ्रमण भत्ता पाउन सक्नेछ । 
१२. पदावधिः बढिमा २०७२ असार मसान्तसम्म । तर सो अवधि भित्र स्थायी कर्मचारी खटिई आएमा वा स्थानीय शान्ति समितिको म्याद सकिएमा वा म्याद थप नभएको अवस्थामा सेवा करार स्वतः समाप्त हुनेछ । साथै काम सन्तोषजनक नभएमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले जुनसुकै समयमा हटाउन सक्नेछ ।

Additional Documents

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय